KBM Leasing Logo

LIKVIDACIJA DRUŠTVA KBM LEASING HRVATSKA D.O.O.

Temeljem odredbe članka 7. stavka 1. Pravilnika o primjeni odredaba Zakona o leasingu i drugih propisa na leasing društva u likvidaciji (Narodne novine broj 60/2014; "Pravilnik"), a u svezi sa odredbom članka 120. stavka 5. Zakona o leasingu (Narodne novine broj 141/2013; "Zakon"), društvo KBM Leasing Hrvatska d.o.o. u likvidaciji sa sjedištem u Zagrebu, Vitezićeva 1a, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS: 080578535, OIB: 30069323966 ("Društvo") ovim putem javno objavljuje sljedeću

INFORMACIJU

Dana 30. travnja 2015., članovi Društva, i to društvo KBM-LEASING d.o.o. - Skupina Nove KBM - v likvidaciji (ranije KBM-LEASING d.o.o.), sa sjedištem u Republici Sloveniji, Maribor, Vita Kraigherja 5, Broj iz registra: 5300347, Naziv registra: Sudski registar, Nadležno tijelo: Okružni sud u Mariboru, OIB: 65783498467 (dalje:"Član društva KBM-LEASING d.o.o.") te NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D., Slovenija, Broj iz registra: 5860580000, Naziv registra: Sudski registar, Nadležno tijelo: Sudski registar, OIB: 58602216763 sa sjedištem u Sloveniji, Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 4 (dalje:"Član društva NKBM d.d."; Član društva KBM-LEASING d.o.o. i Član društva NKBM d.d. zajedno u nastavku:"Članovi Društva"), donijeli su Odluku o prestanku Društva, kojom je između ostalog određeno kako će se po njenom upisu u sudski registar provesti postupak likvidacije Društva u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Za likvidatora Društva imenovan je: Branimir Cvitanović s prebivalištem u Igrane, Luka 39, OIB 49950107250 s ovlaštenjem da Društvo zastupa pojedinačno i samostalno ("Likvidator").

Postupak likvidacije otvoren je temeljem naprijed navedene Odluke Članova Društva, a zbog smanjenje poslovne aktivnosti Društva te restrukturiranja poslovanja u skladu sa internim zahtjevima svakog pojedinog Člana Društva.

Sukladno naprijed navedenoj Odluci Članova Društva, Likvidator će okončati poslove Društva koji su u tijeku, naplatiti tražbine, unovčiti imovinu Društva i podmiriti vjerovnike. Likvidatoru je izričito zabranjeno sklapanje, započinjanje obavljanja ili obavljanje novih poslova.

Nakon što je podnio prijavu za upis odluke o likvidaciji u sudski registar nadležnog trgovačkog suda, Likvidator će uz upućivanje na prestanak Društva, pozvati vjerovnike da prijave svoje tražbine u roku od šest mjeseci po objavi posljednjeg poziva (sve poznate vjerovnike Likvidator će posebno obavijestiti) te će izraditi početna likvidacijska financijska izvješća i izvješće o stanju Društva. Nakon što vjerovnici dostave svoje prijave u skladu sa prethodno objavljenim pozivom, Likvidator će pristupiti podmirenju prijavljenih tražbina. Po provedenom podmirenju dugova Društva, Likvidator će izraditi izvješće o provedenoj likvidaciji i prijedlog o podjeli imovine društva. Na temelju odluke o podjeli imovine, Likvidator će podijeliti preostalu imovinu Članovima Društva. Nakon podjele imovine, Likvidator će podnijeti glavnoj skupštini zaključna likvidacijska financijska izvješća i izvješće o provedenoj likvidaciji te nadležnom sudu prijavu za upis brisanja društva iz sudskog registra. Temeljem predmetne prijave, Društvo će prestati brisanjem iz sudskog registra, a poslovne knjige i dokumentacija Društva predati će se na čuvanje nadležnom trgovačkom sudu. Za cijelo vrijeme trajanja likvidacije, Likvidator će podnositi HANFA-i odgovarajuće izvještaje kako je to predviđeno primjenjivim zakonodavstvom Republike Hrvatske.

Najkraće moguće trajanje likvidacije Društva od dana donošenja odluke Članova Društva o likvidaciji, do podjele preostalog dijela imovine Članovima Društva, iznosi najmanje 14 (četrnaest) mjeseci. Krajnji rok završetka likvidacije Društva u ovom trenutku nije moguće predvidjeti, obzirom da isti ovisi o brojnim nepredvidivim objektivnim okolnostima. Tokom likvidacije, Likvidator će raskinuti postojeće ugovore sa zaposlenicima Društva, dobavljačima i drugim osobama koje su u određenom pravnom odnosu sa Društvom. Međusobne odnose sa primateljima leasinga, Likvidator će regulirati sukladno sklopljenim ugovorima o leasingu, internim propisima Društva te primjenjivom zakonodavstvu Republike Hrvatske.

Za sve dodatne informacije o likvidaciji Društva, slobodno se obratite likvidatoru Društva:

· pisanim putem na adresu Društva;
· mailom na: likvidator@kbm-leasing.hr
· telefonom na: + 385 1 6324 920

Sa štovanjem,
Branimir Cvitanović, likvidator


Ponuda oduzetih nekretnina i pokretnina

http://www.njuskalo.hr/tvrtka/kbm-leasing-hrvatska